İletişim Formu KVK Aydınlatma Metni


DOWAKSA İLERİ KOMPOZİT MALZEMELER SAN. LTD. ŞTİ.

 

WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ


Web sitemizi ziyaret ederek, doldurduğunuz ve ilettiğiniz iletişim formunda şirketimizle aşağıda belirttiğimiz genel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmaktasınız.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma zarureti bulunmaktadır.


Buna göre bu bilgilendirme metni ile tarafınıza web sitemizdeki iletişim formu ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


1.    İletişim Formu Kapsamında Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz:


·         Kimlik Bilgileri       : Ad, soyad.

 

·         İletişim Bilgileri      : Telefon numarası, e- posta adresi.


2.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Kişisel Verilerinizin Toplanmasının/İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:


Web sitemizdeki iletişim formu ile paylaştığınız, yukarıda belirtilen kimlik ve iletişim bilgileriniz şirketimiz tarafından aşağıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere ve aşağıda belirtilen KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen hukuki sebeplerle KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereğince gerekli ölçüde toplanmaktadır ve işlenmektedir.


·      Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve talep ile şikayetlerin takibi, bu kapsamda şirketimize iletilen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlanması  (hukuki sebep:ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”),


·      İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında iletişim forumunu doldurarak bizimle iletişime geçtiğiniz talep ve şikayetleriniz ile ilgili sizinle telefon, e-posta veya diğer kanallardan iletişim kurulması  (hukuki sebep:ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”),


·      Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda kişisel verilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanması için gerekli işlemlerin yapılması (hukuki sebep:ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”) ve


·      Yasal yükümlülüklerimiz gereğince yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (hukuki sebep: “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için, veri işlenmesinin zorunlu olması”) amaçlarla KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir.


3.    Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi:


Kimlik ve iletişim bilgileriniz yukarıda sayılan amaçlarla ve yukarıda belirtilen KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen hukuki sebeplerle, bizzat tarafınızdan otomatik veya otomatik olmayan yollarla web sitemiz, ilettiğiniz talep ve şikayetleriniz ile ilgili sizinle mail yoluyla yapılan yazışmalar, telefonda yapılan görüşmeler veya başkaca bir şekilde şirketimizle iletişime geçmeniz halinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda  toplanmaktadır ve işlenmektedir.


4.    Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Veya Yurtdışında Aktarıldığı Yerler / Kişiler:

 

Yukarıda belirtilen kimlik ve iletişim bilgileriniz yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yurtiçinde yetkili kamu kurumlarına ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 

Kişisel verileriniz KVKK 28/1 maddesi çerçevesinde yetkili kamu kurumları / yargı makamları / mercileri  tarafından talep edildiğinde, aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili yetkili kamu kurumlarına / yargı makamlarına / mercilere aktarılmaktadır.

 

Yukarıda belirttiğimiz yerler / kişiler dışında kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında herhangi üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.


5.    KVKK Kapsamındaki Haklarınız:

 

KVKK’nın 11. maddesi ilgili kişisel veri sahiplerinin haklarını düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak şirketimizin Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15 34437 Gümüşsuyu / İstanbul / Türkiye açık adresine, info@dowaksa.com e-posta adresine veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.


6.    Veri Sorumlusu Olarak Şirketimizin Bilgileri:


Unvan                         : DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti.

Adres                          : Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15 34437 Gümüşsuyu /

 İstanbul /Türkiye

Ticaret Sicil Müd.       : İstanbul

Ticaret Sicil No.          : 802353-0

Telefon                       : +90 212 251 45 00

E-mail                         : info@dowaksa.com